Δράσεις
εκκλησίας

Ανακοινώσεις

Τα νέα της εκκλησίας μας

Ομιλίες

Πρόγραμμα Ομιλιών

Εκδηλώσεις

Οι εκδηλώσεις μας

Τα θαύματα του Αγίου Νικολάου

Ο Άγιος Νικόλαος έκανε πολλά θαύματα, τα πιο πολλά σε πλοία που κινδύνευαν,γι΄αυτό και οι χριστιανοί ναυτικοί τον έχουν προστάτη τους. Σε κάθε καράβι, σε κάθε βάρκα και γενικά σε κάθε πλεούμενο υπάρχει η εικόνα του Αγίου Νικολάου.


Διαβάστε Περισσότερα

ΤΗ ΙΔΙΑ ΕΣΠΕΡΑ

 

Οίκοι εικοσιτέσσαρες

εις τον εν Αγίοις Πατέρα ημών

Νικόλαον

Αρχιεπίσκοπον Μύρων της Λυκίας τον θαυματουργόν

 

Ποίημα Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου

 

Κοντάκιον. Ήχος πλ. δ’. Τη υπερμάχω.

Ως των θαυμάτων ποταμόν εξ Εδέμ βλύζοντα

Και των πασχόντων αρωγόν και αντιλήπτορα

Ανυμνούμέν σε οι δούλοί σου Ιεράρχα.

Άλλ’ ως σπλάγχνα οικτιρμών δεικνύων άπασι

Εν ανάγκαις και εν θλίψεσι προΐστασο

Των βοώντων σοι, χαίροις Πάτερ Νικόλαε.

Άγγελος εν τοις Μύροις, αληθώς ανεδείχθης, Νικόλαε Χριστού Ιεράρχα, (εκ γ’) και συν τη αγγελική ζωή, τας κατ’ αξίαν δωρεάς εξέφηνας, ευφραίνων και πιστούμενος, τους εκβοώντάς σοι τοιαύτα˙

Χαίρε δι’ ου ευσεβείς πιστούνται

Χαίρε δι’ ου δυσσεβείς θαμβούνται

Χαίρε της Τριάδος φωστήρ παμφαέστατος

Χαίρε της δυάδος της ύλης υπέρτερος

Χαίρε ύψος το περίοπτον ουρανίων αρετών

Χαίρε βάθος το ακένωτον πλουτοδότων οικτιρμών

Χαίρε ότι υπάρχεις των θαυμάτων ταμείον

Χαίρε ότι τυγχάνεις των χαρίτων δοχείον

Χαίρε αστήρ της κτίσεως άδυτε

Χαίρε πατήρ ημών και διδάσκαλε

Χαίρε δι’ ου νεουργούνται καρδίαι

Χαίρε δι’ ου καθαιρούνται κακίαι

Χαίροις Πάτερ Νικόλαε.

Βρέφος ων προεκφαίνεις, τη σεμνή σου διαίτη, την μέλλουσαν του βίου σου αίγλην˙ τα μητρώω γαρ Πάτερ μαζώ, εν ημέραις νηστίμοις νοΐ σώφρονι, προσήρχου καίπερ νήπιον, οιονεί τω Σωτήρι άδων˙

Αλληλούϊα.

Γόνιμον την καρδίαν, τη ηθών ευκοσμία, τελών προς μυστικήν ευκαρπίαν, εμπρέπεις εν Μοναστών χορώ, εις αρετών δε ανήχθης ακρώρειαν, δι’ ων ρυθμίζεις άπαντας, τους μετά πόθου σοι βοώντας˙

Χαίρε ηθών αρίστων εστία

Χαίρε σεμνών ωδίνων φυτεία

Χαίρε των Αγγέλων λαμπρόν αφομοίωμα

Χαίρε των Δικαίων των πάλαι εκτύπωμα

Χαίρε άρουρα εκφέρουσα τους του Πνεύματος καρπούς

Χαίρε άμπελε περκάζουσα βότρυας τους γλυκερούς

Χαίρε ότι εκ βρέφους εξελέξω το κρείττον

Χαίρε ότι προς θείον ανεπτέρωσαι φίλτρον

Χαίρε κλεινόν της χάριτος σκήνωμα

Χαίρε στερρόν της πίστεως στήριγμα

Χαίρε παθών αληθής ριζοτόμος

Χαίρε σεπτών αρετών φυτοκόμος

Χαίροις Πάτερ Νικόλαε.

Δρόμω Πάτερ αγίω, κεχρημένος οσίως, ως έρωτι πτερούμενος θείω, κατήτρας τη αγία Σιών, και εις τον τόπον ου οι πόδες έστησαν, Κυρίου προσεκύνησας, ώ και θεαστικώς εβόας˙

Αλληλούϊα.

Έργων δικαιοσύνης, διαλάμπων εν ύψει, του Πνεύματος τω μύρω εχρίσθης, και εν καθέδρα Πρεσβυτέρων, τον υπερύμνητον ήνεσας Κύριον, εν λόγοις τε και πράξεσι, πυρσεύων τους σοι εκβοώντας˙

Χαίρε ο θύτης των απορρήτων

Χαίρε ο ρύστης των περιλύπων

Χαίρε ιερέων κανών ακριβέστατος

Χαίρε πενομένων δοτήρ προμηθέστατος

Χαίρε ξένη επικούρησις νεανίδων των πτωχών

Χαίρε σκέπη και αμφίασις των γυμνών και ορφανών

Χαίρε της συμπαθείας γαληνότατον όμμα

Χαίρε της ευσπλαγχνίας ιλαρώτατον στόμα

Χαίρε στοργής τελείας θησαύρισμα

Χαίρε χορού Οσίων ωράϊσμα

Χαίρε πηγή ψυχοτρόφων ναμάτων

Χαίρε πρηστήρ ανηκέστων πημάτων

Χαίροις Πάτερ Νικόλαε.

Ζήλω ζηλών τελείω, τη στοργή του πλησίον, των θείων Αποστόλων τον ζήλον, την αυτών αυθεντίαν σαφώς, κατεκληρώσω Νικόλαε μέγιστε˙ εγένου γαρ εν άπασι, σωτήρ, πατήρ και τύπος, ψάλλων˙

Αλληλούϊα.

Ήνοιξάς σου την χείρα, επιστάς κατά νύκτα, τω τέως εμπεσόντι ενδεία, και τας τούτου θυγατέρας τρεις, τη χορηγία σου Πάτερ διέσωσας˙ διο σου την χρηστότητα, αγάμενοι αναβοώμεν˙

Χαίρε απόρων η ευπορία

Χαίρε ευπόρων παιδαγωγία

Χαίρε θλιβομένων ψυχών παραμύθιον

Χαίρε δεομένων το θείον προσφύγιον

Χαίρε πλούτος αδαπάνητος των ποικίλως ενδεών

Χαίρε οίκτος ανεξάντλητος των πασχόντων και χηρών

Χαίρε ότι τον άνδρα της πενίας ερρύσω

Χαίρε ότι τον άνω θησαυρόν εκομίσω

Χαίρε σεμνών παρθένων διάσωσμα

Χαίρε σεπτών Πατέρων αγλάϊσμα

Χαίρε καλών πλουτοδότα ενθέων

Χαίρε πολλών ευεργέτα βοώντων

Χαίροις Πάτερ Νικόλαε.

Θάλασσαν κατευνάσας, τη εντεύξει σου μάκαρ, και ναύτην τον θανόντα εγείρας, εξέπληξας τους συμπλωτήρας, τοις μεγαλείοις σου Πάτερ Νικόλαε˙ μεγάλως γαρ δεδόξασαι, παρά Κυρίου ώ βοώμεν˙

Αλληλούϊα.

Ιεράρχης θεόφρων, και ποιμήν των Μυρέων, εδείχθης ως του Πνεύματος σκεύος˙ εντεύθεν ως Χριστού μιμητής, εν δικαιοσύνη και οσιότητι, το σον ποιμαίνεις ποίμνιον, βοών σοι τω καλώ ποιμένι˙

Χαίρε ο ένθους αρχιεράρχης

Χαίρε Μυρέων ο ποιμενάρχης

Χαίρε οικουμένης λαμπτήρ φαεινότατος

Χαίρε αντιλήπτωρ απάντων θερμότατος

Χαίρε άνερ των του Πνεύματος θείων επιθυμιών

Χαίρε γλώττα η μελίρρυτος πρακτικών υποθηκών

Χαίρε μυσταγωγίας υποφήτα της άνω

Χαίρε ιερουργίας μυστοδότα της κάτω

Χαίρε Χριστού ευώδες κειμήλιον

Χαίρε παθών παντοίων λυτήριον

Χαίρε μορφή ιλαρότητος πλήρης

Χαίρε Θεού αγαθότητος μύστης

Χαίροις Πάτερ Νικόλαε.

Κήρυξ ων ευσεβείας, υπέρ ταύτης ποικίλας, υπέστης γεγηθώς κακουχίας˙ δογμάτων γαρ των τυραννικών, κατατολμάν παρηγγύας Νικόλαε, τους αιρουμένους Όσιε, συν σοι κραυγάζειν τω Σωτήρι˙

Αλληλούϊα.

Λάμψας εν τη Συνόδω, Ιεράρχα θεόφρον, τη πρώτη ως αστήρ σελασφόρος, καθείλες Άρειον τον δεινόν, και τον Υιόν συν Πατρί και τω Πνεύματι, κηρύξας ομοούσιον, ακούεις παρά πάντων ταύτα˙

Χαίρε το νίκος της ευσεβείας

Χάιρε το σέλας της Εκκλησίας

Χαίρε των ενθέων δογμάτων συνήγορε

Χαίρε των οθνείων σπερμάτων κατήγορε

Χαίρε ήλιε πολύφωτε καταλάμπων πάσαν γην

Χαίρε πρόβολε ατίνακτε εχθρού τρέπων την ορμήν

Χαίρε της Τρισηλίου μυητά Μοναρχίας

Χαίρε της Υπερθέου Μαθητά θεαρχίας

Χαίρε κρουνέ πλουσίας χρηστότητος

Χαίρε σπορεύ ρημάτων ορθότητος

Χαίρε στερρός καθαιρέτης Αρείου

Χαίρε λαμπρός μυστολέκτης Κυρίου

Χαίροις Πάτερ Νικόλαε.

Μέγας εν προστασίαις, και δυνάμεσι πλείσταις, υπάρχων φιλοικτίρμονι γνώμη, τους εν θαλάσση και εν ξηρά, εν κινδύνοις περιπίπτοντας Όσιε, προφθάνεις συμπαθέστατα, και βοηθείς αυτοίς βοώσιν˙

Αλληλούϊα.

Νέους τρεις επ’ αδίκω, παναοίδιμε ψήφω, εις θάνατον αχθέντας ερρύσω˙ εν υστάτη γαρ αυτοίς ροπή, επιστάς ελευθερίαν εβράβευσας, οία ποιμήν φιλάγαθος, βοώντάς σοι εν ευφροσύνη˙

Χαίρε προστάτα αδικουμένων

Χαίρε παιδεία γεγαυρωμένων

Χαίρε των αδίκως κριθέντων ανάσωσις

Χαίρε των εν λύπαις τελούντων ανάψυξις

Χαίρε μέγας εν χρηστότητι και εν θαύμασι πολύς

Χαίρε μείζων εις αντίληψιν και εις αρωγήν ταχύς

Χαίρε των Αποστόλων ακραιφνές εκμαγείον

Χαίρε των θεοφρόνων αληθές πρυτανείον

Χαίρε λαμπρά πενήτων προμήθεια

Χαίρε θερμή καμνόντων βοήθεια

Χαίρε κριτών ρυθμιστά αδικίας

Χαίρε ημών ποριστά αυταρκείας

Χαίροις Πάτερ Νικόλαε.

Ξόανα της απάτης, και τεμένη της πλάνης, καθείλες τη εν σοι επιλάμψει˙ στηλογραφίαν δε εμφανή, παντός καλού και αγαθού παρέστησας, σαυτόν Πάτερ Νικόλαε, τοις ευσεβώς Θεώ βοώσιν˙

Αλληλούϊα.

Όναρ τω Κωνσταντίνω, άμα και Αβλαβίω, επέστης και ην έθεντο ψήφον, ανείναι επιτάσσων αυτοίς, και τους δεσμίους απολύσαι τάχιστα, ώσπερ αθώους πέλοντας˙ διο σοι ανεβόων ταύτα˙

Χαίρε πλημμύρα των θαυμασίων

Χαίρε κινύρα των ουρανίων

Χαίρε των αθώων ανδρών η εκλύτρωσις

Χαίρε των πενθούντων εν βίω αντίληψις

Χαίρε θείας αγαθότητος ποταμός υπερχειλής

Χαίρε έργων των της χάριτος κήπος ο αμφιλαφής

Χαίρε ότι προφθάνεις τους θερμώς σε καλούντας

Χαίρε ότι κουφίζεις τους εν πόνοις τελούντας

Χαίρε πολλών κινδύνων ρυόμενος

Χαίρε αεί εν θλίψει φαινόμενος

Χαίρε λαμπρών δωρεών συστοιχία

Χαίρε ημών προς Χριστόν μεσιτεία

Χαίροις Πάτερ Νικόλαε.

Πόλιν την των Μυρέων, θαυμαστώς διατρέφων, καιρώ της σιτοδείας θεόφρον, την οικουμένην δια παντός, τοις εξαισίοις σου εκπλήττεις θαύμασι˙ κατ’ όναρ και καθ’ ύπαρ γαρ, θερμώς αρήγεις τοις βοώσιν˙

Αλληλούϊα.

Ρήσεων κατωδύνων, των δεινώς προσπεσόντων, εν κλύδωνι θαλάσσης μεγίστω, ακούσας επεφάνης αυτοίς, και την ναύν ως ασφαλώς εκυβέρνησας˙ εντεύθεν οι σωθέντές σε, ανύμνησαν αναβοώντες˙

Χαίρε σεπτών ποιμένων ακρότης

Χαίρε κλεινών Πατέρων φαιδρότης

Χαίρε κυβερνήτα πλωτήρων σωτήριε

Χαίρε καταλύτα δαιμόνων αήττητε

Χαίρε ο τοις κινδυνεύουσι οξυδρόμως βοηθών

Χαίρε ο τους προσιόντάς σοι πολλαχώς ευεργετών

Χαίρε ναματοφόρος Πνευματέμφορος πέτρα

Χαίρε ο διεκβλύζων το θεόβρυτον νέκταρ

Χαίρε λιμήν πλεόντων αχείμαστος

Χαίρε εν γη απάση περίπυστος

Χαίρε ζωής της μελλούσης αξία

Χαίρε πιστών ασφαλής προστασία

Χαίροις Πάτερ Νικόλαε.

Σκευασίαν δολίαν, του κακίστου Βελίαρ, προς βλάβην του τεμένους σου μάκαρ, νύκτωρ επιφανείς τη νηί, αποσκευάσαι τη θαλάσση είρηκας˙ οι δε καθυπακούσαντες, εν εκπλήξει Χριστώ εβόων˙

Αλληλούϊα.

Τον Βυζάντιον άνδρα, τον θερμώς σε φιλούντα, εν βάθει της θαλάσσης πεσόντα, αφήρπασας εκ της πνιγμονής, και θαυμαστώς τοις οικείοις ανέσωσας˙ οι δε το μεγαλείόν σου, θαυμάζοντες λαμπρώς εβόων˙

Χαίρε φρικτών αυτουργέ θαυμάτων

Χαίρε καινών ενεργέ πραγμάτων

Χαίρε της θαλάσσης πραΰνων τον κλύδωνα

Χαίρε της απάτης ξηραίνων τα κύματα

Χαίρε αύρα η γαλήνιος, ευσεβών αναψυχή

Χαίρε όρμος ο ακύμαντος, των πιστών καταφυγή

Χαίρε ο πάσαν κτίσιν θαυμαστώς διατρέχων

Χαίρε ο πάσαν λύσιν τοις αιτούσιν παρέχων

Χαίρε ψυχών τα βάρη ορώμενος

Χαίρε λαμπρός Εκκλησίας δαδούχος

Χαίρε πιστών ευκλεής πολιούχος

Χαίροις Πάτερ Νικόλαε.

Ύμνοις σε χαρμοσύνοις, ανυμνεί πάσα κτίσις, τρυφώσα των πολλών σου θαυμάτων˙ τίς γαρ σοι εν θλίψει προσελθών, και ούκ έτυχε της σης αντιλήψεως; Τοις πάσι γαρ ταχύτατος, ευρίσκη αρωγός βοώσιν˙

Αλληλούϊα.

Φέγγος των ιαμάτων, και οσμήν χαρισμάτων, ως θήκη νοητών αρωμάτων, αρωματίζουσα δαψιλώς, η των λειψάνων σου σορός Νικόλαε, προς Δύσιν μετενήνεκται, αγιάζουσα τους βοώντας˙

Χαίρε πηγή ουρανίου μύρου

Χαίρε οσμή ακηράτου βίου

Χαίρε Παρακλήτου το εύπνουν αλάβαστρον

Χαίρε Παραδείσου ευώδες κιννάμωμον

Χαίρε έαρ το πολύανθον μυροφόρων αγαθών

Χαίρε σκεύος το μυρόχριστον μυριπνόων δωρεών

Χαίρε μυροβλυσία νοητών αρωμάτων

Χαίρε λαμπαδουχία θεϊκών χαρισμάτων

Χαίρε οσμής Χριστού η διάδοσις

Χαίρε εχθρού δυσώδους κατάλυσις

Χαίρε λειμών αθανάτων ανθέων

Χαίρε κλυτός αληθώς μυροχεύμων

Χαίροις Πάτερ Νικόλαε.

Χάριν ομολογούμεν, τη θερμή σου πρεσβεία, δι’ ης της των εχθρών επηρείας, και πάσης βλάβης και συμφοράς, εκλυτρούμεθα ευσπλάγχνως Νικόλαε˙ αλλά μη παύση Όσιε, φρουρείν απαύστως τους βοώντας

Αλληλούϊα.

Ψάλλοντές σου τους ύμνους, ανυμνούμέν σε πάντες, ως μέγαν ευσεβών προμηθέα˙ σε γαρ το Πνεύμα το αγαθόν, αρωγόν και επίκουρον ανέδειξεν, εν Εκκλησία Όσιε, τοις ευλαβώς σοι εκβοώσι˙

Χαίρε το κλέος Αρχιερέων

Χαίρε ο κόσμος αρχιποιμένων

Χαίρε Αποστόλων Χριστού ισοστάσιος

Χαίρε μυστηρίων των θείων διάκονος

Χαίρε στύλος και εδραίωμα Εκκλησίας του Θεού

Χαίρε τείχος και οχύρωμα του θεόφρονος λαού

Χαίρε ναυτιλλομένων θείος οιακοστρόφος

Χαίρε θαλαττευόντων μέγας πηδαλιούχος

Χαίρε δι’ ου κινδύνων εκρύομαι

Χαίρε δ’ ου Κυρίω προσάγομαι

Χαίρε φρουρός της παρούσης σου Κέλλης

Χαίρε καμού αρωγός αεί χαίροις

Χαίροις Πάτερ Νικόλαε.

Ώ πανεύφημε Πάτερ, Ορθοδόξων προστάτα, Νικόλαε Χριστού Ιεράρχα, (εκ γ’) μη παύση απαύστως βοηθείν, και διέπειν ευθέτως προς τα κρείττονα, τους πόθω προσιόντάς σοι, και τω Χριστώ αεί βοώντας˙

Αλληλούϊα.

Και αύθις το Κοντάκιον. Ήχος πλ. δ’. Τη υπερμάχω.

Ως των θαυμάτων ποταμόν εξ Εδέμ βλύζοντα

Και των πασχόντων αρωγόν και αντιλήπτορα

Ανυμνούμέν σε οι δούλοι σου Ιεράρχα.

Άλλη’ ως σπλάγχνα οικτιρμών δεικνύων άπασι

Εν ανάγκαις και εν θλίψεσι προΐστασο

Των βοώντων σοι, χαίροις Πάτερ Νικόλαε.

Δίστιχον.

Νίκην κατ’ εχθρών Νικόλαε παράσχου

Γερασίμω πλέξαντι τους δε σοι οίκους.

 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Ομιλιών

07 Φεβρουαρίου


Θέμα: Λογισμοί - Παραλογισμοί - Σκανδαλισμοί

Ομιλιτής: κ. Πετούμενος Μιχαήλ (Δικηγόρος).

Ώρα: 17:00 - 19:00

 

21 Φεβρουαρίου


Θέμα: Απλές παρεμβάσεις για την πρόληψη των συχνότερων παθήσεων του πεπτικού συστήματος (αλλαγές στη διατροφή και στον τρόπο ζωής).

Ομιλιτής: κ. Κουβαράς Στέργιος (Ειδικός Ιατρός Γαστρεντερολόγος Ηπατολόγος, Διδάκτωρ Ιατρός).

Ώρα: 17:00 - 19:00

 

06 Μαρτίου


Θέμα: Ο Αγ. Γέροντας Παϊσιος και ο άνθρωπος του Θεού

Ομιλιτής: κ. Πετούμενος Μιχαήλ (Δικηγόρος).

Ώρα: 17:00 - 19:00

 

 

Εφημερίδα "Ερετρικοί Παλμοί"

Διαβάστε τα τελυταία νέα της εφημερίδας της εκκλησίας μας.

Δείτε τα τεύχη

Νεότερο Τεύχος των "Ερετρικών Παλμών"

Διαβάστε το νεότεροτεύχος της εφημερίδας της εκκλησίας μας.

Δείτε το νεότερο τεύχος

Κύλιση στην Αρχή